Adviseurs gevaarlijke stoffen

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg (Brandweer Zeeland), geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR) en de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ). Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Wij zoeken:

Adviseurs Gevaarlijke Stoffen m/v

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) voor het piketgebied Zeeuw-Vlaanderen.

Uitdaging

Bij een ongeval met mogelijke verstrekkende gevolgen zoals een ramp of zwaar ongeval zullen veel activiteiten tegelijkertijd plaats moeten vinden. In de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) is vastgelegd hoe het functioneren van de parate diensten en het bestuur verandert vanuit de dagelijkse situatie naar een situatie wanneer een ramp of een zwaar ongeval bestreden moet worden. Dit wordt “opschalen” genoemd.

Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) werkt in de repressieve dienst van de brandweer en kan worden ingezet als er sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Op basis van bevindingen, herkenning van basisscenario’s en situatie-inschattingen, adviseert hij de hoogst leidinggevende van de brandweer ter plaatse.

De AGS analyseert en beoordeelt het incident op basis van de beschikbare gegevens en vertaalt deze informatie naar mogelijke scenario’s. Op basis van de gekozen scenario’s formuleert hij een advies. De adviezen gaan over redding, bronbestrijding, gevolgen voor het effectgebied, ontsmetting en afhandeling van het incident na stabilisatie.

De AGS brengt het geformuleerde advies uit. Communicatie en informatie zijn hierbij van groot belang.

De AGS kan worden ingezet als coördinator verkenningseenheden (CVE – voorheen meetplanleider). De CVE analyseert en beoordeelt het incident met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor de omgeving van het incident. Op basis van de beschikbare gegevens adviseert hij de hoogst leidinggevende over het inzetten van de meetplanorganisatie en het al dan niet alarmeren van de bevolking.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over hbo werk- en denkniveau blijkend uit een hbo-diploma exacte richting. Daarnaast zijn de volgende aanvullende diploma-eisen gesteld:

- Diploma leergang AGS (of gelijkwaardig);

- Diploma Stralingsdeskundige niveau 5b;

- Diploma CVE of meetplanleider;

- Diploma brandweerchauffeur lichte voertuigen.

Beschik je niet over de aanvullende diploma’s dan ben je bereid deze opleidingen te volgen. Voorts dien je de toetskaart AGS te doorlopen. Je kennis van chemie dient minimaal op VWO niveau te zijn. Daarnaast dien je te beschikken over een verklaring van medische geschiktheid tot het uitvoeren van de brandweertaak.

Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten. Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je kent het bestuurlijke krachtenveld en betrekt deze bij het vertalen van operationele kwesties naar beleidsmatige context. Je bent per piketdienst 24x7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Er geldt een woon/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd conform het Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.

Wij bieden

Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%.

Informatie

Het piket wordt met maximaal 5 personen gedraaid. Tijdens het piket is er een maximale reactietijd van 2 minuten via de telefoon of mobilofoon. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben in de selectieprocedure interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek en de specifieke test “officier van dienst - beslissen onder druk” maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rudy Ovaa, Specialist Operationele Voorbereiding tel. 06-20383759 of per e-mail r.ovaa@vrzeeland.nl

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatie en cv aan hrm@vrzeeland.nl, t.a.v. het bestuur. Je sollicitatie en cv ontvangen wij bij voorkeur in een Word document per e-mail.

Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze sollicitatie te informeren en medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.