Brandveiligheid en de veiligheidsketen

Om brand en haar gevolgen zo goed mogelijk te beheersen, werkt de brandweer volgens een zogenaamde veiligheidsketen: een reeks van processen bij brandbestrijding en -beheersing. Elk proces vergt een eigen aanpak en aandacht. Zwakke schakels in de keten verhogen namelijk de kans op een brand of op een niet adequate respons of nazorg. De veiligheidsketen kent vijf processen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Hierbinnen heeft de brandweer verschillende taken. Op het gebied van proactie en preventie zijn haar taken gebundeld in het team Risicobeheersing van Veiligheidsregio Zeeland. Dit team informeert burgers, gemeenten, bedrijven en instellingen over de risico's die zij lopen en adviseert hen over brandveiligheid.

Brandweerlieden

Proactie

Dit is het treffen van maatregelen (op basis van brandweeradvies) om de structurele oorzaken van brandonveilige situaties weg te nemen, zoals het sluiten van een fabriek of de weigering van een vergunning voor een evenement.

Preventie

Dit betreft het nemen van concrete maatregelen die erop gericht zijn brand te voorkomen of te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het geven van voorlichting, houden van toezicht en hanteren van bouwvoorschriften.

Preparatie

Dit omvat het opstellen van regelingen en activiteiten om goed voorbereid te zijn op brandbestrijding en -beperking. Voorbeelden zijn het opstellen en oefenen met bestrijdingsplannen en het geven van EHBO- en brandweercursussen.

Repressie

Dit betreft de daadwerkelijke bestrijding en beperking van brand. Belangrijke voorwaarden voor succesvol handelen zijn ervaring en samenwerking, niet alleen binnen de brandweer maar ook met de overige hulpdiensten.

Nazorg

Dit omvat alle maatregelen na de brand die gericht zijn op het herstel van de normale situatie, zoals: psychosociale ondersteuning, financiële afwikkelingen en onderzoeken. Een belangrijke fase voor de oordeelsvorming over de brandweerorganisatie.